Wojny W Historii Polski: I Wojna Wiatowa, Konflikty Zbrojne W Historii Polski, Konflikt Polsko-Litewski, Wojna O Sukcesj Polsk Source Wikipedia

ISBN: 9781232667827

Published: August 2nd 2011

Paperback

52 pages


Description

Wojny W Historii Polski: I Wojna Wiatowa, Konflikty Zbrojne W Historii Polski, Konflikt Polsko-Litewski, Wojna O Sukcesj Polsk  by  Source Wikipedia

Wojny W Historii Polski: I Wojna Wiatowa, Konflikty Zbrojne W Historii Polski, Konflikt Polsko-Litewski, Wojna O Sukcesj Polsk by Source Wikipedia
August 2nd 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 52 pages | ISBN: 9781232667827 | 5.78 Mb

?r d?o: Wikipedia. Strony: 51. Rozdzia?y: I wojna ?wiatowa, Konflikty zbrojne w historii Polski, Konflikt polsko-litewski, Wojna o sukcesj? polsk?, Wojna polsko-niemiecka 1002-1005, I najazd mongolski na Polsk?, III najazd mongolski na Polsk?, WojnaMore?r d?o: Wikipedia.

Strony: 51. Rozdzia?y: I wojna ?wiatowa, Konflikty zbrojne w historii Polski, Konflikt polsko-litewski, Wojna o sukcesj? polsk?, Wojna polsko-niemiecka 1002-1005, I najazd mongolski na Polsk?, III najazd mongolski na Polsk?, Wojna o Ksi?stwo Halicko-W?odzimierskie w latach 1340-1392, Wojna Grzymalit w z Na czami, Wyprawa kijowska, Wojny moskiewskie, Wojna Rzeczypospolitej z Gda?skiem, Wojna polsko-niemiecka 1109, I wojna p nocna. Fragment: I wojna ?wiatowa - konflikt zbrojny (28 lipca 1914 - 11 listopada 1918) pomi?dzy Entent?, do kt rej nale?a?y mi?dzy innymi Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, W?ochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) a Pa?stwami Centralnymi, tj.

Austro-W?grami i Niemcami wspieranymi przez Turcj? i Bu?gari?. By? to najwi?kszy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleo?skich, zako?czony kl?sk? Pa?stw Centralnych, likwidacj? mocarstw ?wi?tego Przymierza i powstaniem w Europie ?rodkowej i po?udniowej licznych pa?stw narodowych.

Mimo ogromu strat i wstrz?su nimi wywo?anego wojna ta nie rozwi?za?a wi?kszo?ci konflikt w, co doprowadzi?o do wybuchu II wojny ?wiatowej - 21 lat p niej. Francuska karykatura - Cesarz Wilhelm II pr buj?cy zje wiat, kt ry okazuje si? zbyt twardyKongres wiede?ski, kt ry ukszta?towa? ?ad terytorialny Europy, ca?kowicie pomija? d enia narod w do wolno?ci i samostanowienia, zajmuj?c si? tylko kwesti? zabezpieczenia na jak najd?u?szy czas kontrolowanej przez zwyci?skie mocarstwa stabilizacji na kontynencie.

Przez d?ugi czas postanowienia kongresowe funkcjonowa?y dzi?ki istnieniu tzw. ?wi?tego Przymierza, ale mi?dzy poszczeg lnymi mocarstwami europejskimi coraz cz ciej zacz o dochodzi? do nieporozumie?. Zjednoczenie W?och w roku 1861 i Niemiec w roku 1871, b?d?ce wynikiem d e? nacjonalistycznych, powa?nie naruszy?o wcze?niejsz? r wnowag? si?. W wyniku wojny francusko-pruskiej - 1870, Francja straci?a Alzacj? i Lotaryngi? na rzecz Niemiec, co zrodzi?o w naro...Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Wojny W Historii Polski: I Wojna Wiatowa, Konflikty Zbrojne W Historii Polski, Konflikt Polsko-Litewski, Wojna O Sukcesj Polsk":


lp2-arch.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us